Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil
    Sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz   Facebook   Instagram   Twitter   YouTube

B  A  S  K

(BAĞIMSIZ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU)

ANA   TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ KİSİM

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Konfederasyonun Adı, Merkezi, Adresi

Madde 1- Konfederasyonun adı Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu'dur. Kısa adı ise BASK'tır.

Konfederasyonun Merkezi: ANKARA'dır.

Konfederasyonun Adresi: İzmir 2. Cadde, TURTES İş Hanı, No: 14, Kat: 4 Kızılay/ANKARA'dır.

Konfederasyon merkezinin Ankara ili içinde başka bir adrese nakline yönetim kurulu, başka bir ile nakline ise genel  kurul yetkilidir.

 

Konfederasyonun Faaliyet Alanı

Madde 2 - Konfederasyonun faaliyet alanı; Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri ile bunların kurucusu veya üyesi oldukları ve 4688 sayılı Kanunun 5 inci maddecinde sayılan hizmet kollarında kurulan kamu görevlileri sendikalarını kapsar.

Tanımlar

Madde 3 - Bu tüzükte geçen;

a)       Üye Sendika: BASK'a üye kamu görevlileri sendikalarını,

b)       Konfederasyon: Kısa adı BASK olan Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonunu,

c)       Yönetim Kurulu: BASK yönetim kurulunu,

d)       Kamu Görevlisi: Bu kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerini,

e)       Kamu işvereni: Kamu görevlilerinin çalıştığı tüzel kişiliği olan yada olmayan kamu kurum ve kuruluşlarını,

f)         Kamu İşveren Vekili: Kamu kurum ve kuruluşlarında temsile yetkili olanları,

g)       İşyeri: Kamu hizmetlerinin yürütüldüğü yerleri,

h) Kurum: Kuruluş kanunları ve kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından idari bütünlüğe sahip işyerlerinden oluşan kuruluşları,

i)  Kanun: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nu,

j) Toplu Sözleşme: 4688 sayılı Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda, mutabık kalınması durumunda taraflarca imzalanan sözleşmeyi,

k) Mutabakat Metni: Toplu sözleşme sonunda varılan anlaşmayı gösteren belgeyi,                                                             >■

l ) Konfederasyon İl Temsilcisi : 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri gereğince il bazında sendikal faaliyetleri yürüten  görev ve yetkileri konfederasyon  yönetim kurulunca belirlenen sendikamız üyeleri arasından seçilen temsilciyi,

m) Konfederasyon İlçe Temsilcisi :  4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri gereğince ilçe bazında sendikal faaliyetleri yürüten  görev yetkileri konfederasyon yönetim kurulunca  belirlenen sendikamız üyeleri arasından seçilen temsilciyi,

İfade eder.

 

Konfederasyonun Amacı ve Faaliyetleri

Madde 4- Konfederasyonun amacı, Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek, üye sendikalar arasında karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, çalışma ve toplumsal barışın sağlanması ve devam ettirilmesi için çaba göstermek ve mücadele etmektir. Bunun için demokratik esaslar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığına, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğüne, milli egemenliğe, insan haklarına, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı kalarak, faaliyet gösterir.

Konfederasyon bu amacı gerçekleştirmek için;

1.       Çalışma ilişkilerinde kamu görevlilerini ve sendikalarını yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,

2.    Kamu görevlilerinin güçlü bir Konfederasyon etrafında toplanabilmesi açısından kamu görevlileri sendikalarının teşkilatlanmalarına yardımcı olmak,

3.    Kamu görevlilerine; yaptıkları işe uygun, insan onuruna yaraşır hayat sürmelerine ve aile sorumluluklarını yerine getirmelerine imkân verecek adil bir ücret sağlamaya çalışmak,

4.    Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışmanın toplum hayatındaki rolünü ve değerini anlayan ve kavrayan ve bu konuda haklarının ve görevlerinin bilincinde bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışmak,

5.       Hizmet kollarında yetkili olan üye sendikalarla birlikte idare ile yapılacak toplu sözleşmelere katılmak, koordinasyonu sağlamak, yetkili sendikalara yardımcı ve destek olmak,

6.    Kamu işveren kurulu ile yapılacak toplu sözleşmelere taraf olmak, üye sendikaların kamu işveren kurulu ile yapacakları toplu sözleşmede uyacakları genel ilkeleri  belirlemek,   gerektiğinde  toplu- sözleşmelerde uyuşmazlık çıkarmak veya Uzlaştırma Kuruluna başvurmak,

7.    Ekonomik ve Sosyal Konseyde kamu görevlileri ile ülke sorunları hakkında görüş bildirmek, kamuoyu oluşturmak,

8.       Üye sendikaların kamu kurum ve kuruluşlarıyla münasebetlerinde, ihtiyaç duyulan bilgi ve hizmeti sağlamak,

9.    Çalışma mevzuatı ile ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki konularda araştırmalar yapmak veya yaptırmak, kurs, panel, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

10.   Çalışma hayatından, mevzuattan veya örf ve adetten doğan hususlarda dava açmak ve bu münasebetle açılan davalardan ötürü husumete ehil olmak,

11.   Kamu görevlilerinin idare ile doğabilecek ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak,

12.   Amacına uyan uluslararası kuruluşlara üye olmak, üyelikten ayrılmak, uluslararası kuruluşlara delege, temsilci veya gözlemci göndermek, uluslararası kuruluşların temsilcilerini Türkiye'ye davet etmek,

13.   Kanun ve uluslararası antlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci seçmek ve göndermek,    

14.   Çalışma ilişkilerinden doğan konularda ve mevzuatın verdiği görevler çerçevesinde kamu kurum  ve kuruluşlarında kamu çalışanlarını temsil etmek ve gerektiğinde gözlemci göndermek,

15.   Üye sendikalar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözmeye çalışmak,

16.   Konfederasyon adına gazete, dergi, kitap ve benzeri yayım faaliyetleri yapmak ve basım tesisleri kurmak,

17.   Kamu görevlilerinin yararlanmaları için eğitim, sağlık ve spor tesisleri ve kütüphane kurmak,

18.   Amaçları doğrultusunda menkul ve gayrimenkulleri satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, menkullerini rehin, gayrimenkullerini ipotek etmek, başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde rehin ve ipotek kabul ve tesis etmek, gereğinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak,

19.   Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın çağdaş standartlara uygun hale getirilmesine çalışmak,

20. Yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele etmek ve bu yönde toplumsal duyarlılık yaratılmasına çalışmak,

21. Özürlü kamu görevlilerinin çalışma koşullarını iyileştirici çalışmalar yapmak,

22. Çalışanların aynı zamanda birer tüketici olduğu gerçeğinden hareketle,  tüketici bilincinin ve yasal haklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,

23. Doğal afetlerin vukuunda üyelik şartı aranmaksızın yasalar çerçevesinde ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

24. Başta kamu görevlileri olmak üzere turn çalışanlara evrensel çalışma standartlarına uygun toplu pazarlık ve grev hakkı tanınması için mücadele etmek,

25. Katılımcı demokrasinin yerleşmesi ve geliştirilmesi için kamu görevlilerine siyaset hakkı tanınması, yönetime katılma ve danışma mekanizmalarının oluşturulması için çalışmalar yapmak,

26. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Belgeleri, 1LO Sözleşmeleri ile Türkiye'nin onayladığı diğer uluslararası sözleşmelerde yer alan sendikal hakların hayata geçirilmesi için çaba göstermek,

27.   Başta çalışma hayatı olmak üzere, her alanda insan hakları ihlallerine karşı duyarlı bir toplum yaratılması için girişimlerde bulunmak,

28. Çevre bilincinin yerleşmesi, tarihi ve kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, kırsal gelişmenin ve sağlıklı kentleşmenin oluşması için çalışmalar yapmak,

29.   21. yüzyılın temel olgusu olan bilgi toplumuna ulaşılması noktasında üyelerinin teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izleyebilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,

Yukarıdaki hususları gerçekleştirmek amacıyla sendikal örgütlenme bilincini oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak amacıyla faaliyetlerde bulunur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK

Üyeliğin Kazanılması

Madde 5- Konfederasyona üyelik başvurusunda bulunacak sendikanın;

a)      Hizmet kolu esasına göre kurulmuş ve Türkiye çapında faaliyet göstermeyi amaç edinmiş kamu görevlileri sendikası olması,

b)      Sendikanın  genel  kurulunda  alınacak  konfederasyona katılma  kararı  ile birlikte konfederasyona üyelik başvurusunda bulunması

Gerekir.

Konfederasyon yönetim kurulunca otuz gün içerisinde reddedilmeyen üyelik başvuruları kabul edilmiş sayılır.  

Üyeliğe kabul edilen sendika, tüzük hükümlerini de kabul etmiş sayılır.

 

Üyelikten Çekilme

Madde 6- Üye sendika çekilme bildirimini, sendikanın çekilmeye dair genel kurulda aldığı karar ile birlikte konfederasyon yönetim kuruluna bildirir. Çekilme isteminin görüşüleceği genel kurula, konfederasyon adına temsilcilerin katılması ve bu temsilcilere söz hakkı tanınması şarttır.

Çekilme, çekilme bildiriminin konfederasyona iletilmesi tarihinden bir ay sonra geçerli sayılır. Üyenin bu tarihe kadar olan aidat ve diğer borçlarını ödemesi şarttır.

 

Konfederasyondan Çıkarılma

Madde 7- Üyenin konfederasyondan çıkarılma kararı, disiplin kurulunun yaptığı soruşturma sonucu düzenleyeceği rapora istinaden yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca verilir. Çıkarılma kararı ilgili sendikaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir. Çıkarılan sendikanın yasal hakları saklıdır.

Konfederasyondan çıkarılma aşağıda yazılı sebeplerden birisine dayanır:

a)    Tüzük ve yönetmelik hükümleri ile yetkili organların kararlarına riayet etmemek,

b)    Konfederasyona verilmesi gereken aidat borcunu en fazla üç ay üst üste ödememek, aidatla ilgili bilgi ve belgeleri Konfederasyona vermemek ve diğer mali yükümlülüklerini ve sair borçlarını yönetim kurulunca makbul ve muteber kabul edilmeyen bir nedenle ödememek,

c)    Konfederasyonun ilke ve amaçlarına uymamak, konfederasyonda ahengi bozmak ve kamu oyu önünde güçsüz gösterecek davranışlarda bulunmak,

d)    Başka bir konfederasyonu veya başka konfederasyonlara üye sendikaları desteklemek,

e)    Konfederasyonun yürüttüğü toplu sözleşme müzakerelerine ve diğer faaliyetlerine engel olmak, eylemlerde bulunmak ve kamuoyu önünde yermek,

Konfederasyondan çıkarılmayı gerektiren eylemler,  üye sendikanın başkanı, yöneticisi, temsilcisi, üyesi ya da görevlisi tarafından yapıldığı taktirde, bu kişiler üye sendika yetkili organlarına bildirilir ve tedbir alınması istenir.

Uyarıya rağmen 2 ay içerisinde tedbir almayan üye sendikanın eylemleri onayladığı kabul edilir. Bu durumda üye sendika disiplin kuruluna sevk edilir. Üye sendika bu eylemlerin niteliğine göre konfederasyon üyeliğinden süresiz çıkarılabilir. Çıkarılma kararı genel kurulun onayından sonra kesinlik kazanır.      

                      

Uluslararası Kuruluşlara Üyelik

Madde 8- Konfederasyon, amacına uyan uluslararası kuruluşlara üye olabilir ve üyelikten çekilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu Organlar

Madde 9- Konfederasyonun zorunlu organları:

a)    Genel Kurul,

b)    Yönetim Kurulu,

c)    Denetleme Kurulu,

d)    Disiplin Kurulu

İstişari Organları:

a)    Yüksek İstişare Kurulu (YİK),

b)    Başkanlar Kurulu,

c)    Konfederasyon genel kurulunca görevleri belirtilen diğer organlar.

Üye sendikalara üyeliği sona erenlerin konfederasyon zorunlu organlardaki görevleri kendiliğinden sona erer.

 

Genel kurulun Oluşturulması:

Madde 10- Genel kurul, konfederasyonun en yetkili organı olup, üye sendikalarca seçilecek en çok 250 (ikiyüzelli) delege ile yönetim ve denetleme kurulu asil üyelerinden oluşur.

Genel kurula üye sendikalarca gönderilecek delegelerin tespitinde, üye sendikaların aidat ödeyen üye sayıları esas alınır. Üye sendikaların aidat ödeyen üyelerinin toplamı genel kurul delege tam sayısı olan 250'ye bölünerek bulunacak anahtar sayı, üye sendikaların aidat ödeyen üye sayılarına bölünerek, sendikaların genel kurulda kaç delege ile temsil edileceği tespit edilir. Bu şekilde bulunacak sayının 250'nin altında kalması halinde, artık sayısı en fazla olan sendikadan başlamak üzere delege sayısı 250'ye tamamlanır.

Delege tespitinde konfederasyonun genel kurul takvimi esas alınır. Sendikalar, konfederasyonun belirlediği seçim takvimini dikkate alarak, genel kurullarından en az bir ay önce yapacakları şube genel kurullarında esas alacakları üye sayılarını belgeleyerek konfederasyona bildirirler. Üye sayılarını zamanında bildirmeyen sendika, genel kurulda temsil edilmez. Bu durumda genel kurul eksik delege ile toplanır. Konfederasyon yönetim kurulu, genel kurulda üye sendikaların kaç delege ile temsil edileceklerini üye sendikanın genel kurulundan iki ay önce bildirmek zorundadır. Üye sendikalar genel kurullarında seçilen üst kurul delegelerini, konfederasyonun genel kurul tarihinden en az bir ay önce Konfederasyona bildirirler.

Üye sendikalar, tüzük değişikliği ve yönetim kurulu dağılımı ile genel kurulda alınan kararları ve sonuçlarını konfederasyona da göndermek zorundadırlar.

 

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Madde 11- Genel kurul üç senede bir konfederasyon merkezinin bulunduğu ilde yönetim kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatte toplanır. Genel kurulun gündemi, yeri, günü ve saati en az on beş gün önce ulusal bir gazetede  veya Konfederasyonun Web sayfasında   ilan edilir.  Ayrıca mahallin mülki amirliğine bildirilir, iki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu veya denetçi raporu ile gelecek döneme ait bütçe teklifi genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilir  veya elektronik ortamda iletilir ve internet sitesinde ilan edilir.

 

Genel Kurulun Toplanma Usulü ve Toplantı Yeter Sayısı

Madde 12- Genel kurula çağrı konfederasyon yönetim kurulunca yapılır. Konfederasyon yönetim kurulunca hazırlanan genel kurul toplantısının yeri, günü, toplantı saati ve gündemi, genel kurul delege listeleri ile birlikte en az on beş gün öncesinden mülki amirliğe ve yasanın öngördüğü mercilere yazı ile bildirilir.

Seçim yapılacak genel kurul toplantılarından en az on beş gün önce genel kurula katılacak delegeleri belirleyen listeler ile toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte iki nüsha olarak o yer seçim kurulu başkanı olan hakime ve mahalli mülki amire tevdi edilir. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar genel kurulun toplantı tarihinden yedi gün önce konfederasyon binasında üç gün süre ile ilan edilir.

Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak, görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün (dokuz-on yedi) saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.

Genel kurul toplantı yeter sayısı, toplam delege tam sayısının salt çoğunluğudur.

İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, durum bir tutanakla tespit edildikten sonra, ikinci toplantı en erken yedi, en geç on beş gün içinde yapılır. İkinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz.

Genel kurul toplantısı mülki amire bildirilen yer, gün ve saatte yapılır.

Genel kurula katılacak delegeler kimlikleri tespit edilerek ve delege listesindeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Genel kurul toplantı nisabı sağlanmışsa toplantı konfederasyon genel başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, iki başkan vekili ve yeteri kadar katip üye delegeler arasından veya üye sendika yöneticileri arasından seçilerek divan oluşturulur.

Toplantının yönetimi divan başkanına (bulunmadığı zamanlarda başkanın uygun göreceği başkan vekillerinden ' birine) aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Zorunlu organların üyelikleri için yapıla ak seçimler; serbest, gizli oy, açık sayım ve döküm usulüne ve liste halinde yapılır.           

Genel kurul, toplantı gündemindeki konularla ilgili olarak veya genel kurula katılan delegelerin yazılı önerileri üzerine gerekli gördüğü komisyonları teşekkül ettirebilir. Komisyonlar raporlarını hazırladıktan sonra genel kurula sunarlar. Komisyonlar, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir raportör seçerek çalışmalarına devam ederler. Komisyonların raporları genel kurulda görüşülerek karara bağlanmadıkça geçerli değildir. Komisyonlara genel kurul delegesi olmayanlar seçilemez. Ancak, komisyonlar lüzum gördüğü takdirde konu ile ilgili uzmanlar alabilirler. Bu gibi hallerde uzmanların oy hakları yoktur. Komisyonların üye sayısı genel kurulca tespit edilir.

Genel kurulun kararları ile oylama neticeleri genel kurul karar defterine geçirilir ve ayrıca tutanaklar ile tespit edilir. Bu konuya mahsus karar defteri ve tutanaklar genel kurul divanınca imza edilir. Divan tarafından imzalanmamış tutanaklar ile defterler geçersizdir.

Genel kurula katılan delegelerin tüm masrafları kendi sendikalarınca karşılanır.

 

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Yeter Sayısı

Madde 13- Genel kurul toplantısında gündemde-yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanır. Toplantıya katılan delegelerin en az 1/10' unun yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Her delegenin bir oy hakkı vardır.

Genel kurulda yapılacak oylamalarda oy kullanacak delegelerin hazır bulunması şarttır. Vekâleten oy kullanılmaz. Delegelerin toplantıya katılmaları ve oy kullanmaları engellenemez.

Tüzükte, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre karar alınacağı belirtilen hususlar dışında alınacak kararlar için açık oy esası uygulanır. Ancak genel kurul kararı ile gizli oy esası da uygulanabilir.

Karar yeter sayısı toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Tüzük değişikliklerinde ise delege tam sayısının 1/3 ünden az olamaz. Konfederasyonun fesih ve tasfiye kararı ile ilgili yeter sayı ise delege tam sayısının 2/3' sinden az olamaz.

Genel kurul kararları özet halinde veya aynen üye sendikalara gönderilir.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 14- Genel kurul konfederasyonun en üst organı olup, başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a)       Zorunlu organların seçimlerini yapmak,

b)              Tüzük değişikliği yapmak,

c)       Yönetim ve denetleme kurulu raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek,

d)      Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programını ve bütçeyi görüşmek aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e)       Gerekli taşınmaz malları satın almak veya mevcut taşınmaz malları satmak, kiralamak, ipotek etmek ve benzeri konularda yönetim kuruluna yetki vermek,

f)                Üye sendikaların konfederasyona ödeyecekleri aidat miktarlarını belirlemek,

g)     Yurt dışındaki üst kuruluşlara üyeliğe ya da üyelikten ayrılmaya karar vermek,
h)   Başka bir konfederasyon ile birleşme ya da katılmaya karar vermek,

i)    Konfederasyonun feshine, fesih halinde ise mal varlığının nereye devredileceğine karar vermek,
j)    Yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulacak disiplin kurulu kararlarını incelemek ve karara bağlamak,
k)   Tüzükte yazılı amaç ve ilkelerin gerçekleştirilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,                                                  

I)    Konfederasyon yönetim kurulu üyelerine verilecek aylıklar, sosyal yardımlar, zam ve tazminatlar, ödenekler,  yolluk ve gündelikler ile huzur hakkını belirlemek,

m) Genel kurula intikal eden diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

n)   Kanun ve tüzük gereğince başka bir organa bırakılmamış konuları görüşerek karara bağlamak.

 

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 15- Olağanüstü genel kurul, yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya genel başkanlığın boşalması durumunda veya yönetim kurulu üye sayısının yedekler de çağrıldıktan sonra beşin altına düşmesi halinde bir önceki olağan genel kurul delegelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine, yönetim kurulunun kararı ile toplanır.

Olağanüstü genel kurul talebinde bulunan delegelerin yazılı dilekçelerinde genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını gerektiren sebepleri açıkça belirtmek zorundadırlar.

Delegelerin yazılı dilekçeleri konfederasyonun evrak kalemine tarih ve sayı verilmek suretiyle kaydedilir. Olağanüstü genel kurul talebinde bulunmada, ilk talep tarihinden itibaren on beş günlük süre içindeki yazılı başvurular dikkate alınır. Bu süre içinde yeterli sayıya ulaşamayan başvurular reddedilmiş sayılır. Yeterli başvurunun sağlandığı tarihten itibaren bir aylık süre içinde yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı alır ve bu tarihten itibaren altmış gün içinde olağanüstü genel kurula gidilir.

Çağrının süresi içinde yapılmaması halinde üyelerden birinin başvurusu üzerine iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkeme, genel kurul delegeleri arasından seçeceği üç kişiyi altmış gün içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Olağanüstü genel kurul gündemi, olağanüstü genel kurul talebinde bulunan kurul veya delegelerin dilekçelerinde açıkladıkları istekler doğrultusunda yönetim kurulunca belirlenir.

Olağanüstü genel kurulda yalnız toplanmayı gerektiren konular görüşülerek karara bağlanır, gündem dışı konular görüşülmez ve bu yönde teklifte bulunulamaz.

Olağanüstü genel kurulda,  bu tüzüğün  12 inci maddesinde belirtilen toplantı usul ve esaslarına  uyulması zorunludur.

Delege sıfatı; bir önceki olağan genel kurula seçimle gelen üst kurul delegeleri ile yine bir önceki olağan genel kurulda yönetici olarak seçilen ve bu görevlerinden dolayı kanunen delege olanları kapsar. Bir önceki olağan genel kurula yöneticilik görevlerinden dolayı delege olarak katılan, ancak olağan genel kurulda yeniden seçilemeyenler ile kanuni bakımdan delegelik hakkı olmayanlar olağanüstü genel kurula katılamazlar.

 

Seçimlerde Uyulacak Esaslar                                                                                                           .  

Madde 16- Genel kurullarda zorunlu organlara üyelik için yapılan seçimler ve bu seçimlerde uyulacak esaslar konusunda 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 14 ve 52 inci maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

Genel kurul tarafından zorunlu organlara üye seçimi; serbest, gizli oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre ve liste halinde yapılır.                                 .

Konfederasyona üye sendikaların üyeleri, konfederasyonun zorunlu organlarına seçilebilirler.

 

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Oluşumu

Madde 17- Yönetim kurulunun oluşumu aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

Yönetim kurulu; genel başkan ve 9 (dokuz) asıl üyeden oluşur. Genel başkan ve yönetim kurulu seçimleri ayrı ayrı yapılır. Genel başkanın yedeği yoktur. Yönetim kurulunun 9 asıl üyesi kadar yedek üye de seçilir.

Yönetim kurulu seçimleri genel kurula katılan delegeler arasından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre liste halinde yapılır.

Yönetim kurulu, ilk toplantısında görev dağılımı yaparak genel başkan dışındaki genel sekreter, genel mali sekreter, genel teşkilatlandırma sekreteri, genel eğitim sekreteri, genel toplu pazarlık sekreteri, genel sosyal işler sekreteri, genel basın yayın sekreteri, genel mevzuat sekreteri ve genel dış ilişkiler sekreterini belirler.

Yönetim kurulunda boşlma olması durumunda en çok oy alandan başlamak üzere yedek üyeler sırasıyla göreve davet edilir.

Yedek üyeler davet edildikten sonra yönetim kurulu üye sayısının beşin altına düşmesi halinde en geç altmış gün içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır.

Yönetim kurulu üyeleri istekleri halinde aylıksız izne ayrılabilirler. Aylıksız izne ayrılma, konfederasyonun mali imkânları göz önünde bulundurularak ve yönetim kurulu görev dağılımı sırasına göre, yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

Aylıksız izne ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri kurumlarındaki görevlerine devam ederler.

 

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 18- Yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

1.    Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde yorumlamak,

2.      Tüzük hükümleri gereğince kurulların kararlarını uygulamak,

3.      Zorunlu ve istişari organları toplantıya çağırmak,

4.      Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak,

5.      Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak,

6.      Gelir ve giderlere ilişkin hesapları yapmak ve karara bağlamak,

7.      Yurt dışında üyesi bulunulan resmi veya özel kuruluşların toplantılarına temsilci veya gözlemci göndermek, yurt içinde ve dışında tertiplenecek etüt ve proje çalışmalarına katılacakları tespit etmek,   

8.      Konfederasyona üyelik için başvuran sendikaların bu istemlerini kabul veya reddetmek,

9.      Üye sendikaları ile birlikte idare ile toplu sözleşmelere katılmak, mutabakat metinlerini imzalamak veya uyuşmazlık çıkarmak, gerektiğinde uzlaştırma kuruluna başvurmak,

10.  Konfederasyonun amaçlarını gerçekleştirmek için bilimsel ve teknik araştırmalar yapmak ve ihtiyaç duyulan elemanları istihdam etmek; ücretlerini, çalışma şartlarını belirlemek, anlaşmalar ve akitler yapmak,

11.  Kamu çalışanlarının mesleki bilgilerini artıracak kurs ve konferanslar tertiplemek; sağlık, spor, kütüphane ve benzeri tesisleri kurmak,

12. Yardım sandıkları ve kooperatifler kurulması için yardımcı olmak ve nakit mevcudunun % 10' undan fazla olmamak üzere kredi vermek,

13. Taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kiralanması, ipotek ettirilmesi veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda genel kurul kararı uyarınca gerekli işlemleri yapmak,

14.   Uluslararası kuruluşlarla yapılacak ekonomik, sosyal ve sendikal amaçlı ortak projeleri yürütmek,

15.   Tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen üye sendikaları disiplin kuruluna sevk etmek,

16.   3568 sayılı Kanuna göre denetim yetkisine sahip meslek mensuplarını görevlendirmek ve hazırlayacakları raporları genel kurula sunmak,

17.   Tüzük tadil tekliflerini hazırlayıp genel kurula sunmak,

18.   Kasada bulundurulacak azami nakit mevcudunu belirlemek,

19.   Bölge il ve ilçe temsilcilikleri açmak veya kapatmak temsilcileri belirlemek ve gerektiğinde değiştirmek,

20.   Kanun ve uluslararası antlaşma hükümlerine göre oluşturulan kurul ve komisyonlara katılacak delegeleri, temsilci veya gözlemcileri seçmek,

21.   Yolluk ve gündeliklerle satın alma, tesellüm, burslar, bölge, il ve İlçe temsilciliklerinin, genel kurul çalışma usul ve esasları ile hizmetlerin ifası bakımından ihtiyaç duyulan yönetmelikleri yapmak, değiştirmek, yürürlüğe koymak veya kaldırmak,

22. Gerektiğinde çeşitli komisyonları kurmak ve çalıştırmak,

23. Konfederasyonun  amaç  ve  ilkelerinin  gerçekleşmesine gayret  etmek,  kamu  görevlilerini  ilgilendiren çalışmaları izlemek, teşkilatlanma, eğitim, toplu sözleşme ve benzeri konularda çalışmalar yapmak,

24. Aidatların düzenli tahsili ile giderlerin bütçeye uygunluğunu temin etmek ve tasarrufu sağlamak,

25.   Eğitim için ayrılan %10’luk payı amaca uygun bir şekilde kullanmak,

26. Üye sendikalar aras
Deftere Yaz
Ziyaretçi Defteri
Düşünce ve Önerilerinizi bizimle paylaşın.

Foother
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter RSS Sitemap
...
..
"Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | http://bask.org.tr/Tum Hakları Saklıdır. ©2002 - 2021
http://bagimsizyapiimarsen.org.tr/BASK http://bdvs.org.tr/BASK http://http://www.bagimsizhabersen.org.tr/index.php/ BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bagimsizegitimsen.org.tr/BASK http://www.bagimsizsaglik-sen.org.tr/ BASK http://www.bagimsizburosen.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK