Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil
    Sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz   Facebook   Instagram   Twitter   YouTube
Kategori : KONFEDERASYONDAN
Haberin Tarihi :   31 Mayıs 2018 - 11:27

İYİ PARTİ SEÇİM BİLDİRGESİ’Nİ DE MEMURLAR AÇISINDAN İNCELEDİK.

Büyüt
Küçült
İYİ PARTİ SEÇİM  BİLDİRGESİ’Nİ  DE MEMURLAR AÇISINDAN

İYİ PARTİ SEÇİM  BİLDİRGESİ’ DE MEMURLAR AÇISINDAN İNCELEDİK.

Cumhurbaşkanı adayları ile genel seçime katılacak siyasi partilerimizin seçim beyanname/bildirgelerinde memurları ilgilendiren hususları, bazı anahtar kelimeleri kullanarak üyelerimizin ve kamu görevlilerinin dikkatine sunmaya devam ediyoruz.

25 Mayıs 2018 tarihinde Ak Parti,  26 Mayıs 2018 tarihinde CHP ve MHP,  29 Mayıs 2018 tarihinde elde ettiğimiz  Saadet Partisi Seçim Beyannamesi Taslağı ile devam ettik.

Son olarak 30 Mayıs 2018 tarihinde açıklanan İYİ Parti Seçim Beyannamesini inceliyoruz.

27.226 kelimelik Beyannamede; Memur kelimesi 10 yerde geçiyor. Kamu görevli(leri) 13, toplu sözleşme 0 (sıfır), gre(ve grev hakkı) 1,  sendika 2, Devlet Memurları Kanunu 1, kamu personeli 3, personel 36, sözleşmeli  5öğretmen  21,  Din görevlisi 1 ve ikramiye 1 yerde geçiyor.

Bu kelimelerin geçtikleri paragraflar (İçindekiler ve başlıklar hariç)  –YORUMSUZ OLARAK- aşağıda verilmektedir. 

İYİ Parti Seçim Beyannamesi’nden :

 

1.            MEMUR (10 yerde geçiyor)

-              Devlet memurlarının verimliliği ile iş süreçlerinin etkinliğinin artırılması için Devlet Personel Başkanlığı ve Devlet Memurları Kanunu yeniden düzenleyeceğiz. … .Kamudaki en üst kademe yöneticilerinin (devlet memuru unvanı haiz yeni kişilerle) siyasal iktidarla birlikte değişimi kuralını getireceğiz.

-              Uzun zamandan beri istismar edildiği için, artık iyice yozlaşmış bulunan “istisnai memuriyet” statüsünü kaldıracağız;

-              Her kurumun, nitelikli  “meslek elemanı”  ihtiyacını kendi içinden karşılaması ilkesi getireceğiz; meslek memurluklarına atanmada kurumlar arası nakil işlemi türünden uygulamalara meydan vermeyeceğiz.

-              Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine devam edeceğiz.

-              Kamu görevlilerinin yapmakla yükümlü oldukları işlerin yalnızca memurlar tarafından gördürülmesi ve birbirine eşit olan işlerin tespit edilebilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmiş tüm kadro ve pozisyonların görev tanımları yeniden yaparak personelin yetki ve sorumluluklarını kesin ve net olarak belirleyeceğiz.

-              Memurlara yapılan bütün ek ödemeleri, emekli maaşı ve emekli ikramiyesi hesaplamasında da esas alacağız ve emeklilerin de eş ve çocuk yardımından faydalanmasını sağlayacağız.

-              657 sayılı kanunda öngörülen disiplin cezalarını hafifleteceğiz, memurların iş güvencelerini zayıflatan hükümleri çıkaracağız, grev yasağını kaldıracağız.

 

2.            KAMU GÖREVLİ(LERİ) (13 yerde geçiyor)

-              Fiili hizmetten faydalanacak olan personeli güncel bir şekilde belirleyeceğiz, bu konuda bir kurul oluşturup, bu kurulun yapacağı çalışmalar uyarınca başta sağlık personeli, posta dağıtıcıları olmak üzere kamu görevlilerinin fiili hizmet zamlarını yeniden belirleyeceğiz.

-              Aynı eğitim düzeyinde olup aynı işi yapan kamu görevlileri arasındaki ek gösterge adaletsizliğini çözeceğiz.

-              Kamu görevlilerine ödenmekte olan ek ödeme miktar ve oranlarını belirleyen 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılarak KİT personelinin yaşadığı sorunları çözeceğiz

-              Her kademe ve düzeydeki kamu görevlisinin yaptığı her iş ve işlemin mutlak surette bir hukuki dayanağının bulunması zorunludur

-              Kamu Personel Rejimini gözden geçireceğiz, bilgi çağının gereklerine göre kamu görevlerine giriş, atama ve terfilerinde liyakati esas alacağız.

-              Kamuoyunda kamuya yapılan atamalara ilişkin olarak oluşan tereddütleri gidereceğiz, kamu görevlilerinin işe alınmalarında merkezi sınav sistemini geliştireceğiz.

-              Kamu görevlilerinin sicil ve başarı yönlerinden değerlendirilmesinde, mevcut sistemin kökten çürüdüğü de dikkate alınarak; dürüst ve objektif bir sistem kuracağız. Aynı statüdeki görevliler arasındaki maaş farklılıklarını gidereceğiz.

-              Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine devam edeceğiz

-              Personel ihtiyacı olan alanlara personel takviyesi yapacağız, kamu görevlilerinin sayısı nüfus ile orantılı hale getirerek iş yoğunluğunu azaltacağız.

-              Kamu görevlilerinin, kadroları dışında çalıştırılmasının önüne geçeceğiz.

-              Kamu görevlilerinin yapmakla yükümlü oldukları işlerin yalnızca memurlar tarafından gördürülmesi ve birbirine eşit olan işlerin tespit edilebilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmiş tüm kadro ve pozisyonların görev tanımları yeniden yaparak personelin yetki ve sorumluluklarını kesin ve net olarak belirleyeceğiz.

-              Kamu görevlileri ve emeklilerin özlük hakları ve maaşlarını iyileştireceğiz, enflasyona ezdirmeyeceğiz, refahtan onlara pay vereceğiz

-              Daha adil bir gelir dağılımı, daha müreffeh bir ülke hedefine ulaşmak amacıyla, ücret politikalarında yapacağımız vizyon değişikliği ile kamu görevlileri ve emeklilerin maaşlarının artırılmasını ve yaşanan ekonomik gelişmeye bağlı olarak refahtan daha fazla pay almalarını sağlayacağız.

-              İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile mesleklerin tehlikelerini belirleyeceğiz. Fiili hizmetten faydalanacak olan personeli güncel bir şekilde belirleyeceğiz, bu konuda bir kurul oluşturup, bu kurulun yapacağı çalışmalar uyarınca başta sağlık personeli, posta dağıtıcıları olmak üzere kamu görevlilerinin fiili hizmet zamlarını yeniden belirleyeceğiz.

-              Aynı eğitim düzeyinde olup aynı işi yapan kamu görevlileri arasındaki ek gösterge adaletsizliğini çözeceğiz.

-              Kamu görevlilerine ödenmekte olan ek ödeme miktar ve oranlarını belirleyen 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılarak KİT personelinin yaşadığı sorunları çözeceğiz.

-              İdarenin yargısal denetimi asıldır. Her kademe ve düzeydeki kamu görevlisinin yaptığı her iş ve işlemin mutlak surette bir hukuki dayanağının bulunması zorunludur.

 

3.            TOPLU SÖZLEŞME (Hiçbir yerde geçmiyor)

 

4.            GREV HAKKI (1 yerde geçiyor)

-              657 sayılı kanunda öngörülen disiplin cezalarını hafifleteceğiz, memurların iş güvencelerini zayıflatan hükümleri çıkaracağız, grev yasağını kaldıracağız.

 

5.            SENDİKA (2 yerde geçiyor)

-              Kamu Çalışanlarının Sendikal Örgütlenmesini yeniden düzenleyeceğiz. Kamuda  çağdaş bir sendikal örgütlenmeyi sağlayacak düzenlemeler yapacağız.

 

6.            DEVLET MEMURLARI KANUNU (1 yerde geçiyor)

-              Kamu hizmetlerinin sunumunda ve ihtiyaç duyulan insan kaynağının temininde siyasi etki ve baskıyı ortadan kaldıracağız. Devlet memurlarının verimliliği ile iş süreçlerinin etkinliğinin artırılması için Devlet Personel Başkanlığı ve Devlet Memurları Kanunu yeniden düzenleyeceğiz.

 

7.            KAMU PERSONELİ  (3 yerde geçiyor)

-              Kamu Personel Rejimini gözden geçireceğiz, bilgi çağının gereklerine göre kamu görevlerine giriş, atama ve terfilerinde liyakati esas alacağız.

-              Riskli mesleklerdeki kamu personeline ilave haklar vereceğiz.

-              Polislerin ek gösterge farklılıklarını gidereceğiz. Benzer durumdaki kamu personeli arasında ek gösterge adaletsizliğini çözüme kavuşturacağız.

 

8.            PERSONEL (36 yerde geçiyor)

-              Anayasa Mahkemesi'nin son dönemdeki artan “Bireysel Başvuru”ları inceleme ve sonuçlandırma görevini daha etkin yerine getirebilmesi için mahkemenin teşkilat ve personel yapısında güçlendireceğiz.

-              Adalet kurumunun fiziki ve teknolojik şartlarını çağdaş ölçütlere uygun olarak yenileyeceğiz, adli personeli sayı, nitelik ve eğitim yönünden güçlendireceğiz.

-              Kamu Personel Rejimini gözden geçireceğiz, bilgi çağının gereklerine göre kamu görevlerine giriş, atama ve terfilerinde liyakati esas alacağız.

-              Kamu hizmetlerinin sunumunda ve ihtiyaç duyulan insan kaynağının temininde siyasi etki ve baskıyı ortadan kaldıracağız. Devlet memurlarının verimliliği ile iş süreçlerinin etkinliğinin artırılması için Devlet Personel Başkanlığı ve Devlet Memurları Kanunu yeniden düzenleyeceğiz.

-              Sınav güvenliği sağlanarak her türlü istismarın önlenmesi ve görüntülü mülakat sisteminin de uygulandığı adil bir sınav sistemi oluşturulması için gerekli tedbirleri alacağız ve kamuya personel atama sürecini liyakata dayalı şeffaf bir yapıya kavuşturacağız.

-              Maliye Bakanlığında görev yapan diğer özlük haklarını, diğer kurumlardaki uzman personelin özlük hakları ile eşitleyeceğiz.

-              Personel ihtiyacı olan alanlara personel takviyesi yapacağız, kamu görevlilerinin sayısı nüfus ile orantılı hale getirerek iş yoğunluğunu azaltacağız.

-              Kamu görevlilerinin yapmakla yükümlü oldukları işlerin yalnızca memurlar tarafından gördürülmesi ve birbirine eşit olan işlerin tespit edilebilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmiş tüm kadro ve pozisyonların görev tanımları yeniden yaparak personelin yetki ve sorumluluklarını kesin ve net olarak belirleyeceğiz.

-              Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin istisnasız olarak 657 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesini sağlayacağız. İstisnasız bütün sözleşmeli 4-B'li, idari hizmet sözleşmeli ve geçici personeli kadroya geçireceğiz.

-              Riskli mesleklerdeki kamu personeline ilave haklar vereceğiz.

-              İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile mesleklerin tehlikelerini belirleyeceğiz. Fiili hizmetten faydalanacak olan personeli güncel bir şekilde belirleyeceğiz, bu konuda bir kurul oluşturup, bu kurulun yapacağı çalışmalar uyarınca başta sağlık personeli, posta dağıtıcıları olmak üzere kamu görevlilerinin fiili hizmet zamlarını yeniden belirleyeceğiz.

-              Polislerin ek gösterge farklılıklarını gidereceğiz. Benzer durumdaki kamu personeli arasında ek gösterge adaletsizliğini çözüme kavuşturacağız.

-              Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personel başta olmak üzere ek göstergeden faydalanamayan personele ek gösterge vereceğiz ve ek göstergeler hiyerarşik düzene göre yeniden belirlenerek, genel müdür ile genel müdür yardımcılıkları ve müdürlük kadrolarında yaşananlar başta olmak üzere ek gösterge farklılıklarını gidereceğiz

-              Kamu görevlilerine ödenmekte olan ek ödeme miktar ve oranlarını belirleyen 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılarak KİT personelinin yaşadığı sorunları çözeceğiz.

-              Turizm beldelerine sahip mahalli idarelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri gerçekleştirebilmeleri için genel bütçe gelirlerinden, yaz aylarındaki artan nüfuslarını da dikkate alarak, % 5 daha fazla pay alması, kendi özel durumlarına uygun daha nitelikli personel istihdam edebilmesini sağlayacağız.

-              Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan istihbarat ve istihbarata karşı koyma birimleri içinde yeni bir askeri iç istihbarat teşkilat kuracağız. Bu teşkilat, yeni yasal düzenlemelerle, FETÖ ve benzeri terör örgütleri ve organize suç örgütlerinin askeri personele karşı faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik görev ve yetkilerle donatacağız.

-              Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve gelecek hedefleri için belirlenen kritik teknoloji alanlarında ve İleri Teknoloji Destekleme Programının ihtiyaç duyduğu Ar-Ge personelinin yetiştirilmesini sağlayacağız.

-              Dünyada oluşan yeni trend gastronomi turizminde yer almak ve kendi markamızı yaratmak için gerekli planlama yapılarak eğitim personel, kalite ve kantite ilkeleri belirlenerek kendimize özgü bir yıldızlama modeli oluşturarak gastronomi turizminde yer almamızı sağlayacağız.

-              Yeni üniversite ile dünyada muadili araştırma üniversiteleri ile yakın işbirliği halinde çalışacağız, akademik personel ve öğrenci değişim programları uygulayacağız.

-              Kalite öncelikli olacağız, akredite edeceğiz, hasta hekim ve diğer sağlık personellerinin ciddiyet ve saygınlığını yeniden kazandıracak düzenlemeleri içeren toplumsal güveni tesis edeceğiz. Temel hiçbir düzenlemeye dayanılmaksızın, birleştirilen sağlık kurumlarının iç organizasyonları yeniden tanımlayarak, rolleri ve etkinlik alanlarını ve yetkilerini sağlık personeli ve vatandaş odaklı olarak yeniden tanımlayacağız.

-              Sağlık personelinde “mecburi hizmeti” kaldırıp, özendirici sistem getireceğiz.

-              Sağlık çalışanlarının çıplak maaşlarını emeklilikte de geçerli olacak şekilde iki misli artıracağız. Yeni bir ücret sistemiyle, hekim ve diğer sağlık personelinin sistemde en verimli hizmeti vermelerini sağlayacağız.

-              Hastanın, ziyaretçinin, sağlık personelinin kaybolduğu devasa yapılar yerine, çok daha fonksiyonel butik sağlık merkezleri ve ihtisas hastaneleri anlayışı ile yaygın yapılanmalara dönüştüreceğiz.

-              Veri mahremiyeti kapsamında olan kişisel sağlık bilgilerinin acil durumlar ve yetkili tıbbi personel dışında paylaşılmasına engel olacağız. Veri madenciliği yöntemiyle, demografik, sosyal, ekonomik  ve bölgesel sınıflandırmalara göre sağlık politikalarına girdi sağlayan bir Karar Destek Sistemi kuracağız.

-              Ailelerin problemlerine çözüm getirmek, kadın ve çocukların şiddete uğradıklarında, bilgi, hukuki destek alabilecekleri, uzmanlaşmış personele sahip “Aile Danışma Merkezleri”ni her mahallede oluşturacağız

-              Gençlerin işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak ve işletmelerin ihtiyaç duydukları bilgi ve teknolojiye yönelik yeterlilik ve yetkinliklerini artırabilmek için Ulusal İşgücü Karar Destek Sistemiyle entegre çalışacak “Teknik Personel Eğitim, Staj ve Değişim Platformu'' kuracağız.

-              İdari ve Akademik Personel'e tanınan öncelikleri (Yemekhane, Otopark vd.), öğrencilere de sağlayacağız.

-              Eğitimli ve donanımlı yaşlı bakım personelinin yetişeceği bölümler açacağız, bakıcıların sertifikalı olmasını sağlayacağız

-              İl ve ilçelerde bulunan halk kütüphanelerinin fiziki şartları iyileştireceğiz, daha yeterli hizmet verilebilmesi için yetişmiş uzman personel eksikliklerini gidereceğiz.

-              Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüklerini mali, idari ve personel özlük hakları bakımından güçlendireceğiz, burada görev yapan sanatçılar ve diğer destek personeline ilişkin kadro ve meslek tanımlarını içeren gereken yasal düzenleme yapacağız.

 

9.            SÖZLEŞMELİ (5 yerde geçiyor)

-              İstisnasız bütün sözleşmeli 4-B'li, idari hizmet sözleşmeli ve geçici personeli kadroya geçireceğiz.

-              Sözleşmeli statüdeki uzman er ve erbaşların görev süreleri sonunda uygun kadrolara geçirilmesi için yasal altyapı çalışmaları yapacağız.

-              Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son vereceğiz, mevcut sözleşmeli öğretmenleri 4-A kadrosuna alacağız.

 

10.         ÖĞRETMEN (21  yerde geçiyor)

-              Ek ders veren akademisyen ve öğretmenler için 657 sayılı Kanunun 176. Maddesindeki gösterge rakamları yükseltilerek ek ders ücretlerini günün şartlarına uygun hale getireceğiz ve ek ders gösterge rakamlarını yeniden düzenleyeceğiz. Öğretmenlerin kadro dereceleri, hizmet süreleri ve performanslarına göre 3600 ek gösterge alabilmelerinin yolu açacağız

-              Tüm temel eğitim kurumlarında rehber öğretmen sayısını artıracağız.

-              Mesleğine sevdalı, alanlarında iyi yetişmiş, dünyayı izleyecek ölçüde yabancı dil bilen, demokratik değerleri, sanat ve sporu bir hayat felsefesi olarak özümsemiş öğretmenlerin yetiştirileceği, ''Öğretmen Akademileri'' açarak, öğretmen yetiştirmede yeni bir başlangıç yapacağız. “Öğretmen Akademileri”ni temel eğitim kademeleri ile mesleki ve teknik öğretmen ihtiyacına yönelik olarak yapılandıracağız. En başarılı öğrencilerin Öğretmen akademilerini tercih etmelerini sağlayacak politikaları hayata geçireceğiz.

-              Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son vereceğiz, mevcut sözleşmeli öğretmenleri 4-A kadrosuna alacağız. Öğretmenlerimize 3600 ek gösterge vereceğiz.

-              Öğretmenliği, akademik, malî, sosyal ve idarî düzenlemelerle, saygın ve cazip bir meslek haline getireceğiz. Öğretmenlerin; maaş, ücret, sosyal haklar ve emeklilik hakları açısından yıllardır bekleyen sorunlarını acilen çözeceğiz. Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son vereceğiz, mevcut sözleşmeli öğretmenleri 4-A kadrosuna alacağız.

-              Atanamayan öğretmenlerin kadroya alınmalarını sağlayacağız veya istihdama katılımları için ek tedbirler alacağız.

-              Ataması yapılmayan öğretmenlerin atamasını, norm açığı dikkate alınarak yapacağız, norm fazlası olanlara yeni istihdam alanları oluşturacağız, emekliliği özendireceğiz. Öğretmenlere yaygın eğitim, yaşam boyu öğrenim ve kurs merkezlerinde görev yapmak üzere kadro tahsis edeceğiz.

-              Özel eğitim veren kurumlarını, nesnel eğitim ölçütleriyle denetlenmeye hazır, salt ticari kaygılar taşımayan, öğretmen istihdamı, öğrenci alımı gibi hususlarda titiz davranan ve verimliliğiyle rekabetçi ve öncü kuruluşlar şeklinde yapılandıracağız ve çalışan öğretmenlerin özlük haklarını devlet güvencesi altına alınacağız

 

 11.         DİN GÖREVLİSİ  (1 yerde geçiyor)

-              Türkiye'deki her tür inanca ait ait olan ibadethaneler (camiler, cemevleri, kiliseler ve sinagoglar vd.) ve buradaki din görevlilerinin, bürokrasinin himmetine muhtaç olmaksızın Devletin sunduğu tüm hizmet ve olanaklardan eşit yaralanmasını sağlayacak düzenlemeler yapacağız.

 

12.         İKRAMİYE ( 1  yerde geçiyor)

-              Memurlara yapılan bütün ek ödemeleri, emekli maaşı ve emekli ikramiyesi hesaplamasında da desas alacağız ve emeklilerin de eş ve çocuk yardımından faydalanmasını sağlayacağız.Sayfayı Yazdır
Print Friendly / PDF
Sosyal Paylaşım
Google
Etiketler :
İsim Soyisim :
E-Mail :
UYARI : Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Uyarı
Güvenlik kodu :
Bu habere ilk yorumu siz yapın.
DİĞER HABERLER
Deftere Yaz
Ziyaretçi Defteri
Düşünce ve Önerilerinizi bizimle paylaşın.

Foother
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter RSS Sitemap
...
..
"Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | http://bask.org.tr/Tum Hakları Saklıdır. ©2002 - 2021
http://bagimsizyapiimarsen.org.tr/BASK http://bdvs.org.tr/BASK http://http://www.bagimsizhabersen.org.tr/index.php/ BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bagimsizegitimsen.org.tr/BASK http://www.bagimsizsaglik-sen.org.tr/ BASK http://www.bagimsizburosen.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK