Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil
    Sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz   Facebook   Instagram   Twitter   YouTube
Kategori : KONFEDERASYONDAN
Haberin Tarihi :   26 Mayıs 2018 - 22:43

CHP SEÇİM BİLDİRGESİ’Nİ MEMURLAR AÇISINDAN İNCELEDİK.

Büyüt
Küçült
CHP SEÇİM  BİLDİRGESİ’Nİ  MEMURLAR AÇISINDAN

CHP SEÇİM  BİLDİRGESİ’ MEMURLAR AÇISINDAN İNCELEDİK.

Cumhurbaşkanı adayları ile genel seçime katılacak siyasi partilerimizin seçim beyanname/bildirgelerinde memurları ilgilendiren hususları, bazı anahtar kelimeleri kullanarak üyelerimizin ve kamu görevlilerinin dikkatine sunmak istiyoruz.

25 Mayıs 2018 tarihinde Seçim Beyannamesini ilk açıklayan Ak Parti ile başlamıştık.

Bugün (26 Mayıs 2018) kamuoyuna açıklanan CHP Seçim Bildirgesi ile devam ediyoruz

29.622 kelimelik Bildirgede; Memur kelimesi 11 yerde geçiyor. Kamu görevli(si) 13, toplu sözleşme 7, grev (ve grev hakkı) 18, sendika 38, Devlet Memurları Kanunu 1, kamu personeli 5, personel 27, sözleşmeli  3, öğretmen  35, Din görevlisi 0 (sıfır) ve ikramiye 4 yerde geçiyor.

Bu kelimelerin geçtikleri paragraflar (İçindekiler ve başlıklar hariç)  YORUMSUZ OLARAK- aşağıda verilmektedir. 

CHP Seçim Bildirgesi’nden :

 

1.            MEMUR (11 yerde geçiyor)

-              Memurlar, liyakate göre yükseltilmiyor. Atama ve tayinler adaletsiz biçimde gerçekleştiriliyor.

-              İstisnai memurluk uygulamasını kaldıracağız.

-              657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu sadeleştirerek günümüz koşullarına uygun hale getireceğiz.

-              Kamu hizmetlerinin tam zamanlı, iş güvenceli, kadrolu işçi ve memurlar tarafından verilmesini sağlayacağız.

-              Aile hekimlerini yeniden devlet memuru olarak atayacağız.

-              Ceza infaz ve koruma memurlarının ek mesai ücretlerinin ödenmesini güvence altına alacak şekilde vardiya sistemini tekrar düzenleyeceğiz. Mesleki koşulları ve maruz kaldıkları tehlikeleri de göz önüne alarak emniyet hizmetleri sınıfına geçireceğiz. 3600 ek gösterge vereceğiz.

-              Sözleşmeli çalışan ceza infaz ve koruma memurlarını kadroya geçireceğiz.

-              Emekli olan ceza infaz ve koruma memurlarının silah ruhsat harçlarını bütçeden ödeyeceğiz.

-              Er ve erbaşlara ödenen aylık harçlıkları artıracağız. Bu kap- samda çavuş, onbaşı ve er harçlıklarını sırasıyla 500 TL, 450 TL ve 400 TL’ye yükselteceğiz. Bu tutarları her yıl memurlara yapılan zam oranında artıracağız.

-              Kamuda tüm geçici ve güvencesiz istihdam biçimlerini kaldıracağız. Bu kapsamdaki tüm personeli memur ve işçi kadrolarına geçireceğiz.

-              Sendikalı işçi ve memurların, iş yeri sendika temsilcileri ve yöneticilerinin çalışma hakları ve koşullarını güvence altına alacağız.

 

2.            KAMU GÖREVLİ(Sİ ) (13 yerde geçiyor)

-              Kamu görevlileri, halkın genel çıkarlarını değil, iktidarın çıkarlarını gözeterek karar almaktadır.

-              Kamu görevlilerine hakaret suçunun ifade ve eleştiri özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde kullanılmasına son vereceğiz.

-              Seçim yolsuzluklarına karışan kamu görevlilerinin yargı önüne çıkarılmasının önündeki engelleri kaldıracağız.

-              Keyfi bir biçimde uygulanan kamu görevlisine direnme ve hakaret suçunun kötüye kullanılmasına izin vermeyeceğiz.

-              AİHM’in ve Anayasa Mahkemesi’nin hükmettiği tazminatları, zarara sebep olan kamu görevlilerine rücu ettireceğiz.

-              Basın mensuplarına karşı işlenen suçları kamu görevlileri- ne karşı işlenen suçlarda olduğu gibi ağır biçimde cezalandıracağız.

-              Faili kamu görevlisi olan ve insan haklarını ihlal eden tüm suçlarda zaman aşımını kaldıracağız.

-              Tüm kamu görevlilerinin yetkilerini açık bir şekilde tanımlayacağız. Kamu görevlilerini tanımlanan yetki alanlarında hesap verebilirlik ilkesi uyarınca sorumlu tutacağız. Bu doğrultuda kamu personelinin dokunulmazlıklarını kaldıracağız.

-              Cumhurbaşkanlığı Sarayı, uçak, helikopter ve makam araçları, şaşalı kamu kurum binaları vb. ile siyasetçilere ve kamu görevlilerine sağlanan tüm lüks yaşantıya son vereceğiz.

-              Üst düzey yöneticiler dışındaki tüm kamu görevlilerinin atamalarını merkezi sınavla gerçekleştireceğiz.

-              Emekli maaşları ve ikramiyelerinin belirlenmesinde kamu görevlilerine yapılan tüm ek ödemeleri hesaba katacağız.

-              Mağdurlarla ilgilenecek olan kamu görevlilerinin, konunun hassasiyetine uygun eğitimi almalarını sağlayacağız.

 

3.            TOPLU SÖZLEŞME (7 yerde geçiyor)

-              OHAL döneminde temel hak ve özgürlükler askıya alınmış, işçilerin grev hakkını

kullanmasına izin verilmemiştir. Sosyal adaleti gerilemiş, toplu sözleşme ve grev hakları kullanılamaz hale gelmiş, ekonomik öngörülebilirlik ortadan kalkmıştır.

-              Ücretlerin, iş yeri ve ülke düzeyinde toplu sözleşmeler yoluyla belirlenmesinin önünü açacağız.

-              Kadroya geçen işçilerin aynı iş kolunda işçi sayılmalarını ve bu iş kolunda örgütlü sendikaların yaptığı toplu sözleşmelerden yararlanmalarını sağlayacağız.

-              Sendikaya üyelik hakkı, toplu sözleşme hakkı ve grev hakkını bir bütün olarak kabul edeceğiz.

-              İşçilerin sendikalarda örgütlenmesinin ve hak arama yollarının önünü açacağız. Toplu sözleşme ve grev hakkının kullanılmasının önündeki engelleri kaldıracağız.

-              Toplu sözleşme hakkının tüm işçileri kapsamasını sağlaya- cağız ve toplu pazarlık süreçlerine dahil olmalarının önün- deki engelleri kaldıracağız.

-              Kamu çalışanlarına grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı tanıyacağız.

 

4.            GREV HAKKI (18 yerde geçiyor)

-              OHAL döneminde temel hak ve özgürlükler askıya alınmış, işçilerin grev hakkını kullanmasına izin verilmemiştir. Sosyal adaleti gerilemiş, toplu sözleşme ve grev hakları kullanılamaz hale gelmiş, ekonomik öngörülebilirlik ortadan kalkmıştır.

-       Sendikaya üyelik hakkı, toplu sözleşme hakkı ve grev hakkını bir bütün olarak kabul edeceğiz.

-       Toplu sözleşme ve grev hakkının kullanılmasının önündeki engelleri kaldıracağız.

-       Kamu çalışanlarına grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı tanıyacağız.

-       Grev hakkını güvence altına alacak ve bu hakkın kullanımını fiilen engelleyen düzenlemeleri kaldıracağız.

-       Hak Grevi, Uyarı Grevi, Dayanışma Grevi ve Genel Grev önündeki bütün yasal engelleri kaldıracağız.

-       Grev yasaklarına ve grev ertelemelerine izin veren düzenlemelere son vereceğiz.

-       Mevsimlik tarım işçilerini, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamına alacağız.

 

5.            SENDİKA (38 yerde geçiyor)

-              Yeni Anayasanın tüm siyasal partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, demokratik kitle örgütlerinin, meslek örgütlerinin, sendikaların ve yurttaş inisiyatiflerinin geniş katılımıyla hazırlanmasını sağlayacağız.

-              Dernekler, vakıflar ve sendikalar ile ilgili mevzuatı gözden geçirerek çağdaş ve demokratik bir yapıya kavuşturacağız.

-              Medyada sendikalaşmayı zorunlu hale getireceğiz.

-              Basın İlan Kurumu ve RTÜK’ü yeniden yapılandıracağız. Her iki kurumda da gazeteci sendikalarının temsil edilmesini sağlayacağız.

-              Birincisi, başta asgari ücret olmak üzere çalışanların net harcanabilir gelirini belirleyen unsurlara ilişkin, çalışanlar lehine düzenlemeler gerçekleştirecek ve çalışanların sendikalı olmasını teşvik edeceğiz.

-              Pancar Üreticileri Kooperatifleri ve işçi sendikalarını fabrikalara ortak ederek yönetime dahil edeceğiz.

-              Eğitimi tüm bileşenleri kapsayarak yeniden tasarlayacağız. Öğretmenleri, sendikaları, öğrencileri, velileri ve aile birliklerini katılımcı ve demokratik bir eğitim modelinde bir ara- ya getireceğiz.

-              Akademisyenlerin sendikalaşma oranının artması için gerekli düzenlemeleri yapacağız.

-              Öğretmen ve yöneticilerin üyesi olduğu sendikaya göre hukuksuz yargılanmalarına, açığa alınmalarına ve sürgün edilmelerine son vereceğiz.

-              Avrupa Sosyal Şartı’nda yer alan istisnalar dışında kamu görevlilerinin sendikal hak ve özgürlüklerinin önündeki tüm engelleri kaldıracağız.

-              Tüm sağlık çalışanlarının ekonomik, sosyal ve sendikal haklarını koruyacak, güvenceli olarak çalışmalarını sağlayacağız.

-              Bütün spor emekçilerinin sosyal güvence ve sendikal haklara kavuşabilmeleri için gerekli yasal düzenlemeleri yapa- cağız.

-              Çalışanları sendikal haklarına ve örgütlenme özgürlüklerine kavuşturacağız.

-              İşsizlik Sigortası Fonu’nu yalnızca amacı doğrultusunda kullanacağız. Fon yönetiminde işçi sendikaları temsilcilerinin ağırlıklı olmasını sağlayacağız.

-              Kadroya geçen işçilerin aynı iş kolunda işçi sayılmalarını ve bu iş kolunda örgütlü sendikaların yaptığı toplu sözleşmelerden yararlanmalarını sağlayacağız.

-              Meslek hastalıklarının tanısı, tedavisi ve önlenmesi için meslek odaları, sendikalar ve üniversitelerle iş birliği içerisinde çalışacağız.

-              İşçi sağlığı ve güvenliğinde sendikalar, meslek odaları ve üniversitelerin katılımıyla özerk, demokratik bir kurumsal yapı oluşturacağız.

-              İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarına tam bir iş güvencesi sağlayacağız. Bu uzmanların işten çıkarılabilmesini, iş müfettişi ve sendika işçi temsilcisinin onayına tabi kılacağız.

-              Devlet ve iktidar güdümlü sendikacılık anlayışına son vereceğiz. Sendikal alanı siyasal iktidarların müdahalelerinden arındıracağız.

-              Sendikaya üyelik hakkı, toplu sözleşme hakkı ve grev hakkını bir bütün olarak kabul edeceğiz..

-              İşçilerin sendikalarda örgütlenmesinin ve hak arama yollarının önünü açacağız

-              Lise ve dengi okullarda son sınıf öğrencilerine okutulacak Çalışma Yaşamı ve Haklar dersi ile gençlerin çalışma yaşamına atılmadan önce sendikalılık ve çalışma mevzuatı konusunda bilgili olmasını sağlayacağız.

-              Sendikalı işçi çalıştıran işverenleri mali yönden teşvik ederek sendikalaşma oranlarını yükselteceğiz.

-              Sendikalı işçi ve memurların, iş yeri sendika temsilcileri ve yöneticilerinin çalışma hakları ve koşullarını güvence altına alacağız.

-              Çalışma hayatına yeni girecek gençlerin sendikal hayata ilgilerini artırmak amacıyla “Sendika Okulları” kuracağız

-              Kamu çalışanlarına grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı tanıyacağız.

-              Toplu iş sözleşmesi için yetkili sendikanın belirlenmesinde uyuşmazlık çıkması durumunda, yargı denetiminde referandum yönteminin kullanılmasını esas alacağız.

-              Kadınların sendikal hayata katılımını artırmak için 6 ay sü- reyle sendika aidatını bütçeden karşılayacağız.

-              Kadınların sendika ve STK’lere katılımını artırmak için teşvik uygulamaları geliştireceğiz.

-              Özel güvenlik çalışanlarının sendikalarda örgütlenmesini teşvik edeceğiz.

-              Sanatçıların sendikal örgütlenmesini teşvik edeceğiz.

-              Sendika Okulları: Çalışma hayatına yeni girecek gençlerin sendikal hayata ilgilerini artırmak amacıyla kurulacaktır.

-               

6.            DEVLET MEMURLARI KANUNU (1 yerde geçiyor)

-              657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu sadeleştirerek günümüz koşullarına uygun hale getireceğiz.

 

7.            KAMU PERSONELİ  (7 yerde geçiyor)

-              Sağlık çalışanlarının emekli maaşlarını yüksek düzey kamu personeli emekli maaşı seviyesine getireceğiz.

-              Tüm kamu personeli ve emeklilerin ücret artışlarını belirlerken sadece enflasyonu değil, büyümeden kaynaklı refah payını da tam olarak dahil edeceğiz.

-              Kamu personelinin işe alımlarında ve işte yükseltilmesinde liyakati esas alacağız.

-              Kamu görevlilerini tanımlanan yetki alanlarında hesap verebilirlik ilkesi uyarınca sorumlu tutacağız. Bu doğrultuda kamu personelinin dokunulmazlıklarını kaldıracağız.

-              Kamu personelinin atamalarında iş tanımı doğrultusunda oluşturulmuş nesnel ölçütler ve temel yeterlilikleri referans alacağız.

 

8.            PERSONEL (27 yerde geçiyor)

-              Tüm kamu personeli ve emeklilerin ücret artışlarını belirlerken sadece enflasyonu değil, büyümeden kaynaklı refah payını da tam olarak dahil edeceğiz.

-              Tüm okullara öğrenci sayısını dikkate alarak ihtiyaç doğrultusunda en az 1 kadrolu güvenlik ve 1 temizlik görevlisi atayacağız. Bu doğrultuda en az 80 bin personel istihdam edeceğiz.

-              Akademik ve idari personelin maruz kaldığı siyasi baskılara ve ayrımcılığa son vereceğiz.

-              Kamu personelinin işe alımlarında ve işte yükseltilmesinde liyakati esas alacağız.

-              Kamu görevlilerini tanımlanan yetki alanlarında hesap verebilirlik ilkesi uyarınca sorumlu tutacağız. Bu doğrultuda kamu personelinin dokunulmazlıklarını kaldıracağız.

-              Kamu personelinin atamalarında iş tanımı doğrultusunda oluşturulmuş nesnel ölçütler ve temel yeterlilikleri referans alacağız.

-              Yönetişim ilkesi doğrultusunda, devletin çalışanlarına güven duyduğu, özerklik tanıdığı, karar alma mekanizmalarına dahil ettiği bir personel yönetimi anlayışını etkin kılacağız.

-              Muhtarlıklara hizmet binası ile personel desteğini Belediye ve İl Özel İdareleri üzerinden sunacağız.

-              Kişi başına düşen sağlık personeli sayısını kademeli olarak AB ülkeleri düzeyine çıkaracağız. Hekim ve sağlık personeli dağılımındaki bölgelerarası eşitsizlikleri gidereceğiz

-              Bütün doğumların, her yerde ücretsiz ve sağlık personeli yardımıyla gerçekleşmesini temin edeceğiz.

-              Ceza infaz kurumlarında 24 saat boyunca yeterli sayıda dok- tor ve sağlık personeli bulunmasını sağlayacağız.

-              Aile hekimlerinin birlikte çalışacağı sağlık personelinin sayısını yeterli düzeye çıkaracağız.

-              Tüm hastanelerdeki yoğun bakım servislerinin altyapı ve personel ihtiyaçlarını gidereceğiz.

-              Tıp fakültelerinin öğretim üyesi, personel, kaynak ve donanım ihtiyaçlarını karşılayacağız.

-              Sağlık personeline eğitimlerine uygun kadrolar vereceğiz.

-              Sağlık çalışanlarının emekli maaşlarını yüksek düzey kamu personeli emekli maaşı seviyesine getireceğiz.

-              Sağlık alanındaki personel açığını süratle kapatacağız. Sağlık personeli sayısını OECD ortalamasına yakınlaştıracağız.

-              Tüm sağlık çalışanlarının ekonomik, sosyal ve sendikal haklarını koruyacak, güvenceli olarak çalışmalarını sağlayacağız.

-              Mahrumiyet bölgelerinde çalışan hekim ve sağlık personelinin ücretlerini ve sosyal haklarını iyileştireceğiz.

-              Sağlık personeline yönelik şiddeti yasal düzenlemelerle önleyeceğiz.

-              Güvenlik personelinin işe alım ve işte yükselme süreçlerin- de siyasi kayırmacılığa son verecek, liyakati esas alacağız.

-              Devlet Personel Kanunu içerisinde spor hizmetleri sınıfı oluşturacağız.

-              Kamuda tüm geçici ve güvencesiz istihdam biçimlerini kaldıracağız. Bu kapsamdaki tüm personeli memur ve işçi kadrolarına geçireceğiz

-              Taşımacılık sektöründe çalışan şoför ve diğer personelin ücret, fazla çalışma, izin ve sosyal güvenlik sorunlarını çözeceğiz.

-              Taşımacılık sektöründe çalışan şoför ve diğer personelin ücret, fazla çalışma, izin, kayıt dışı çalışma ve diğer sosyal güvenlik sorunlarını çözecek, akıllı ulaşım sistemleriyle etkin bir yol denetim sistemi kuracağız.

 

9.            SÖZLEŞMELİ (3 yerde geçiyor)

-              Doktor öğretim üyelerini sözleşmeli kapsamdan çıkarıp sürekli kadroya alacağız.

-              Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verecek, tüm öğretmenlerin kadrolu atanmasını sağlayacağız.

-              Sözleşmeli çalışan ceza infaz ve koruma memurlarını kadroya geçireceğiz.

 

10.         ÖĞRETMEN (35  yerde geçiyor)

-              Öğretmenlerimiz, düşük maaşa ve kabul edilemez çalışma ko- şullarına mahkum ediliyor. Yüz binlerce genç öğretmen göreve atanmıyor. Ücretli öğretmenler yoksulluk sınırında çalıştırılıyor.

-              İyi bir eğitim sistemi için çağın gerektirdiği nitelikte öğretmenlerin yetiştirilmesi ve iyi koşullarda istihdam edilmesi gerek- mektedir. Bugün Türkiye’de atanmamış on binlerce öğretmen kadro beklemekte, öğretmenler uzmanlık alanlarında çalışama- maktadır. Gelecekten umudunu kesen öğretmenler, düşük gelirli başka işlerde çalışmaya zorlanmaktadır.

-              Çocuklarımızı belirsizliğe ve niteliksizliğe terk eden eğitim anlayışının en temel sorunu, çocuk ve öğretmen merkezli olmamasıdır.

-              Aynı şekilde çağın gerektirdiği nitelikte öğretmenlerin yetiştirilme ve istihdam edilme sorunları çözülememiştir. Atanmamış on binlerce öğretmen uzmanlık alanlarında çalışamamaktadır.

-              Eğitimi tüm bileşenleri kapsayarak yeniden tasarlayacağız. Öğretmenleri, sendikaları, öğrencileri, velileri ve aile birliklerini katılımcı ve demokratik bir eğitim modelinde bir ara ya getireceğiz.

-              Okul öncesi eğitimde yalnızca tanımlanmış standartlara uygun uzman öğretmenlerin istihdam edilmesini sağlayacağız.

-              Öğretmenliği Cumhuriyetimizin ilk yıllarında olduğu gibi en saygın mesleklerden biri haline getireceğiz.

-              Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu en kısa zamanda çıkaracağız. Öğretmen yetiştirme, ilk atama, yer değiştirme, görevde yükselme, mali ve sosyal haklar gibi öğretmenlikle ilgili tüm konuları bu kanun kapsamında çözüme kavuşturacağız.

-              Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verecek, tüm öğretmenlerin kadrolu atanmasını sağlayacağız.

-              180 bin öğretmene bir yıl içerisinde kadro vereceğiz.

-              Öğretmen ve yöneticilerin üyesi olduğu sendikaya göre hukuksuz yargılanmalarına, açığa alınmalarına ve sürgün edilmelerine son vereceğiz.

-              Öğretmenlerin aile bütünlüğünü her koşulda sağlayacağız.

-              24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tüm öğretmenlere bir maaş ikramiye vereceğiz.

-              Öğretmenlere 3600 ek gösterge hakkı tanıyacağız.

-              Öğretmenlerin eğitim tazminatlarını, ek ders ücretlerini ve hazırlık ödeneklerini artıracağız.

-              Hiçbir öğretmenin TÜİK’in belirlediği açlık sınırının altında maaş almasına izin vermeyeceğiz.

-              Öğretmen liselerini yeniden açacağız. Yükseköğretimde öğretmen yetiştiren tüm eğitim kurumlarını fiziki, mali, akademik bakımdan en ileri olanaklarla donatacağız.

-              Özel ihtiyaçlara sahip öğrencilerin eğitimini üstlenenler başta olmak üzere tüm öğretmenlerin yeterli pedagojik donanıma sahip olmalarını sağlayacağız

-              Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi’ni içerik ve yöntem açısından AB normlarıyla uyumlu hale getireceğiz.

-              Öğretmenlere yaşa bakmaksızın yurtiçi ve yurt dışındaki lisansüstü ve doktora eğitimleri için izin ve burs olanağı sağlayacağız.

-              Farklı branşlarda ataması yapılmayan öğretmenlerin bir kısmını Kent Enstitüleri ve Yaşam Boyu Eğitim Okulları’nda istihdam edeceğiz.

-              İhtiyaç duyulan alanlar için eğitim ataşesi ve öğretmen atamalarını yapacağız.

-              Kaynaştırma eğitimine öncelik vereceğiz. Nitelikli ve sürdürülebilir kaynaştırma eğitimi için öğretmenlere meslek içi eğitim sağlayacak, okulların mekansal koşullarını iyileştireceğiz.

-              Güzel Sanatlar Liseleri’nin sayısını artıracağız. Bu liselerin alanında uzman öğretmen eksikliğini gidereceğiz.

11.         DİN GÖREVLİSİ  (Hiçbir yerde geçmiyor)

 

12.         İKRAMİYE ( 4  yerde geçiyor)

-              Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye vereceğiz.

-              24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tüm öğretmenlere bir maaş ikramiye vereceğiz.

-              Emekli maaşları ve ikramiyelerinin belirlenmesinde kamu görevlilerine yapılan tüm ek ödemeleri hesaba katacağız.Sayfayı Yazdır
Print Friendly / PDF
Sosyal Paylaşım
Google
Etiketler :
İsim Soyisim :
E-Mail :
UYARI : Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Uyarı
Güvenlik kodu :
Bu habere ilk yorumu siz yapın.
DİĞER HABERLER
Deftere Yaz
Ziyaretçi Defteri
Düşünce ve Önerilerinizi bizimle paylaşın.

Foother
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter RSS Sitemap
...
..
"Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | http://bask.org.tr/Tum Hakları Saklıdır. ©2002 - 2021
http://bagimsizyapiimarsen.org.tr/BASK http://bdvs.org.tr/BASK http://http://www.bagimsizhabersen.org.tr/index.php/ BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bagimsizegitimsen.org.tr/BASK http://www.bagimsizsaglik-sen.org.tr/ BASK http://www.bagimsizburosen.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK