Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil
    Sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz   Facebook   Instagram   Twitter   YouTube
Kategori : KONFEDERASYONDAN
Haberin Tarihi :   25 Mayıs 2018 - 20:51

AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ’Nİ MEMURLAR AÇISINDAN İNCELEDİK.

Büyüt
Küçült
AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ’Nİ  MEMURLAR AÇISINDAN

AK PARTİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ VE GENEL SEÇİMLER  SEÇİM BEYANNAMESİ’Nİ  MEMURLAR AÇISINDAN İNCELEDİK.

Cumhurbaşkanı adayları ile genel seçime katılacak siyasi partilerimizin seçim beyanname/bildirgelerinde memurları ilgilendiren hususları, bazı anahtar kelimeleri kullanarak üyelerimizin ve kamu görevlilerinin dikkatine sunmak istiyoruz.

Seçim beyannamesini ilk açıklayan Ak Parti ile incelememize başlıyoruz.

87.753 kelimelik Beyannamede; Memur kelimesi 14 yerde geçiyor. Kamu görevlisi 11, toplu sözleşme 4, grev hakkı 0 (sıfır), sendika 11, Devlet Memurları Kanunu 0 (sıfır), kamu personeli 0 (sıfır), personel 41, sözleşmeli personel 3, öğretmen  20, Din görevlisi 3 ve ikramiye 3 yerde geçiyor.

Bu kelimelerin geçtikleri paragraflar –tekrardan kaçılarak ve YORUMSUZ OLARAK- aşağıda verilmektedir. 

Ancak öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşirelerle bazı idarecilerin emeklilikte 3600 gösterge hususu Seçim beyannamesinde yer almayıp,  Cumhurbaşkanı sayın R. Tayyip Erdoğan’ın 24.05.2018 tarihinde Seçim Beyannamesini açıklarken yapmış olduğu konuşmada yer almaktadır.

AK Parti seçim beyannamesinden :

1.            MEMUR (14 yerde geçiyor)

-              doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sü­relerin memuriyet kıdeminde değerlendirilmesini sağladık.

-              İşçi ve memur tüm çalışan kadınlarımıza doğuma bağlı olarak ilk ço­cukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı tam ücretli çalışma hakkı ve çocuğun okula başlama yaşına kadar her iki ebeveyne kısmi süreli çalışma hakkı tanıdık.

-              Devlet memuru olarak atanacak engel­liler için ilk defa ayrı ve merkezi bir sınav (EKPSS) yapılmasını sağladık.

-              Engelli memurlara özel mesai hakkı tanıdık. Bu kapsamda engelli memurlarımıza isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi ve­rilmiyor.

-              Engelli kamu memurları için kolay emeklilik imkânı sağladık.

-              300 bin sözleşmeli personeli memur kadrolarına atadık. Vekil olarak atanan yaklaşık 20 bin din görevlisini kadroya geçirdik.

-              2002 yılı sonundan 2018 yılı Ocak ayına kadar enflasyon yüzde 286 oranında artarken; aile yardı­mı ödeneği dahil en düşük memur maaşını yüzde 566 arttırarak 2.614 TL’ye yükselttik ve en düşük memur aylığında reel olarak yüzde 73 artış sağladık.

-              Aile yardımı ödeneği dahil, 2002 yılı sonunda 578 TL olan ortalama memur maaşı, yüzde 428 artarak 2018 yılı Ocak ayında 3.054 TL’ye yük­selmiş ve reel olarak yüzde 37 artmıştır.

-              Asgari emekli aylığını 2002-2018 yılları arasında; Memurlarımızda nominal olarak yüzde 425, reel olarak yüzde 38 … oranında artırdık.

-              Vefat eden memurun dul ve yetimlerine aylık bağlanması için ara­nan 10 yıllık hizmet süresini 5 yıla düşürdük.

-              Aylıksız izne ayrılan memurlara sağlık güvencesi getirdik.

-              Kamu konutlarının, içinde oturan memurlarımızca satın alınmasına imkan sağlayacağız.

 

2.            KAMU GÖREVLİSİ (11 yerde geçiyor)

-              Kamu Görevlileri için etik kuralların ve standartların belirlenmesi ve bu ilkelere aykırı davranan üst düzey kamu görevlilerine ilişkin şikâyet­lerin incelenmesi için Kamu Görevlileri Etik Kurulunu oluşturduk.

-              Türk Ceza Kanununda Türk veya yabancı kamu görevlileri tarafından işlenebilen rüşvet, irtikâp, zimmet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama gibi yolsuzluk suçlarına ilişkin düzenleme yaptık.

-              OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Ve­rilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesini, imzaladık.

-              YAŞ ve HSK’nın ihraç kararları ile kamu görevlilerine uygulanan uyarma ve kınama cezalarını yargısal denetime açtık.

-              Askerlik hizmetini yerine getirmekte iken 3713 sayılı Terörle Müca­dele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden kamu görevlilerinin (gü­venlik korucuları dâhil) kendilerinden olma çocukları ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinden birine, terör eyleminin ortaya çıkarıl­ması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olurken hayatını kaybeden sivillerin kendilerinden olma çocukları ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinin tamamına askerlik muafiyeti sağladık.

-              2002 yılına kadar sadece güvenlik gücü olarak görev yapan kamu görevlilerine tanınmış olan sosyal haklardan, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve diğer kamu görevlilerinin de yararlanmalarını sağladık.

-              Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının toplu sözleşme ile düzenlenebilmesine imkân sağladık.

-              Sendika üyesi kamu görevlilerine üç ayda bir toplu sözleşme ikrami­yesi ödenmesine imkân sağladık.

3.            TOPLU SÖZLEŞME (4 yerde geçiyor)

-              Toplu sözleşme yapma hakkı getirerek kamu çalışanlarının sendikal haklarını geliştirdik.

-              Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının toplu sözleşme ile düzenlenebilmesine imkân sağladık. 2012 yılında kamu çalışanlarımıza toplu sözleşme hakkı getirdik.

-              Sendika üyesi kamu görevlilerine üç ayda bir toplu sözleşme ikrami­yesi ödenmesine imkân sağladık.

4.            GREV HAKKI (hiçbir yerde geçmiyor)

5.            SENDİKA (11 yerde geçiyor)

-              Özgürlükçü bir Dernekler Kanunu ile Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununu çıkardık. Toplantı ve gösteri hakkının kullanılması imkânla­rını genişlettik.

-              Sendika özgürlüğünü geliştirdik. Anayasamızdaki aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz hükmünü kaldır­dık. Toplu sözleşme yapma hakkı getirerek kamu çalışanlarının sendikal haklarını geliştirdik.

-              1980 darbesi ürünü olan sendikal mevzuatı, AB normları ve ILO Söz­leşmelerine uygun olarak Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile yeniden düzenledik. Bu kanunla Sendika kuruluşunu kolaylaştırdık, ör­gütlenme ve sendika kuruculuğundaki sınırlamaları kaldırdık. Sendika­ya üyelikte e-Devlet Sistemi’ne geçtik.

-              Sendika üyesi kamu görevlilerine üç ayda bir toplu sözleşme ikrami­yesi ödenmesine imkân sağladık.

-              Mahalli idarelerde en çok üyeye sahip sendika ile ilgili mahalli idare arasında Sosyal Denge Sözleşmesi yapılabilmesine imkân sağladık.

6.            DEVLET MEMURLARI KANUNU (hiçbir yerde geçmiyor)

7.            PERSONEL (41 yerde geçiyor, önemli paragraflar ektedir)

Çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna kat­kıda bulunmak ve sivil topluma daha etkin hizmet sunmak amacıyla; kamudaki mevcut kurumsal yapılar güçlendirilecek, personel kapasitesi nitelik ve nicelik olarak artırılacaktır.

-       Yargı mensubu ve yardımcı personel sayılarını son on altı yılda iki katın üzerinde artırdık.

-       Adalet personelimizin eğitimi için de ilk defa personel eğitim mer­kezlerini kurarak daha verimli ve kaliteli eğitim almalarını sağladık.

-       Sürekli eğitim perspektifiyle adli personelin yetkinliğini artıra­cağız. Meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerle, yargı mensupları ve yar­dımcı personelin mesleki bilgi ve yeterliliğini üst seviyede tutacağız.

-       Terörle aktif mücadele eden birliklerin tamamında profesyonel per­sonel istihdam ettik.

-       Güvenlik hizmetlerinde görevli kolluk gücü olarak Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Güvenlik Korucusu olmak üzere personel sayımızı toplam 522 bin 211’e çıkardık.

-       Uyuşturucu maddelerin yasadışı imal, ticaret ve kullanımıyla müca­delede personel ve teknik kapasitemizi güçlendireceğiz.

-       Güvenlik hizmetleri alanındaki personelimizin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi ve profesyonelleşmesini sağlayacak her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz.

-       2017 yılında yüzde 59’unu profesyonel hale getirmiş olduğumuz Jan­darma Genel Komutanlığı personelinin profesyonellik oranını 2018’de yüzde 65’e, 2023’de ise yüzde 100’e ulaştıracağız.

-       Kolluk tarafından adli görevler kapsamında yapılan işlemlerin UYAP’a entegre oluşturulacak bir kolluk portalı üzerinden e-İmza ve/ veya biyometrik imza ile vatandaşımızı karakola götürmeden ve kâğıt çıktı kullanmadan, adli kolluk personelinin hatalarını ortadan kaldıra­cak şekilde yapılmasını sağlayacağız.

-       2005 yılında kurduğumuz ve bugün 81 ilimizde 9 bin 443 personel ile hizmet veren ve Avrupa’nın en büyük ulusal medikal kurtarma ekibi haline gelen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile afet ve olağan­dışı durumlara yönelik acil müdahale ve afetlerde sağlık organizasyonu yapılmasını sağlamaktayız.

-       Hastanelerimizi tıbbi cihazlarla donatarak sağlıkta teknoloji devri­mi yaptık. Bina, ekipman ve sağlık personelinin eksik olduğu bölgeler öncelikli kabul edilerek bu konudaki dengesizlikleri büyük ölçüde orta­dan kaldırdık.

-       Veri tabanının hem kamu hem de kurulacak ortak özel sek­tör personel bilgi sistemi altyapısı ile bağlantılı olmasını sağlayacağız.

-       Aile içi şiddetle mücadeleye yönelik olarak; 81 İl Jandarma Komu­tanlığında Çocuk ve Kadın Kısım Amirlikleri teşkil ettik. Bu birimlerde görev yapan personelin eğitimine özel önem vermekteyiz.

-       İktidara geldiğimizde çocuğa yönelik sosyal hizmetleri verdiğimiz kuruluşlarda 20 çocuğa 1 bakım personeli ile hizmet verilirken; bugün 5 çocuğa 1 bakım personeli ile hizmet verilmektedir.

-       AK Parti iktidarından önce büyük oranda faiz harcamalarına ayrılan mali kaynaklar, oluşturduğumuz güven ve istikrar ortamın­da, sosyal politikalara, yatırımlara ve personel harcamalarına kay­dırılmıştır

-       3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren olaylar nede­niyle vazife malullüğü aylığı alan malul personel (erbaş /er dahil) ile bakıma muhtaç vazife ve harp malullerinin ilaç, ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçleri ile yardımcı üreme yöntemleri ve tedavile­rinde katılım payı ve ilave ücret alımını kaldırdık.

-       Tüm yurtta ilk kez başlattığımız evde sağlık hizmetini 81 ilde, 915 birim 1.111 araç ve 4 bin 605 personel ile sunmaktayız.

-       Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yaşlı refakatçisi kursları açtık. Kurslarda 2017 yılı itibarıyla 4 bin 200 kişi sertifika almaya hak kazandı. Böylece yaşlı vatandaşlarımıza profesyonel hizmet verecek olan perso­nelin yetişmesini sağladık.

-       Yeraltı madenlerinde personel takip sistemi, sığınma odaları ve ok­sijenli ferdi kurtarıcıların kullanılmasına zorunluluk getirdik.

-       Kamu hizmetinde sürekliliğin sağlanmasını teminen bazı perso­nelin statülerinde değişiklik yaptık. Bu kapsamda;

-       300 bin sözleşmeli personeli memur kadrolarına atadık. Vekil olarak atanan yaklaşık 20 bin din görevlisini kadroya geçirdik.

-       2007 yılında geçici iş pozisyonlarında çalışmakta olan 214 bin kişiyi durumlarına göre sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel po­zisyonlarına geçirdik.

-       2017 yılında 4/C’li 20 bin geçici personeli 4/B’li sözleşmeli personel statüsüne geçirdik. 4/C Geçici Personel Statüsünü kaldırdık.

-       2014 yılında yapılan düzenleme ile kapatılan il özel idareleri ve be­lediyelerde çalışan 15 bin 377 personeli açıkta bırakmadık, diğer kamu kurumlarına atadık.

-       Kamuda nitelikli personel ih­tiyacının karşılanmasını teminen kariyer uzmanlık sistemini yaygınlaş­tırdık.

-       Göç yönetiminde merkezi ve yerel düzeyde kurumsal yapılar, insan kaynakları ve teknolojik imkânları güçlendirecek, uzmanlaşmaya dayalı personel rejiminde devamlılık sağlayacağız.

-       Ar-Ge yapan KOBİ’lere teknolojik ürün ticarileştirmesine yönelik personel destekleri sağlayacağız.

-       2002 yılında 28.964 olan tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayı­sını, 2016 yılında 136.953’e, aynı dönemde 5.918 olan özel sektörün tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısını ise 72.579’a ulaştırdık.

-       Tasarım merkezlerini Ar-Ge merkezleri gibi destekleyecek, Ar-Ge ve tasarım personelinin daha esnek çalışmasına olanak sağlaya­cağız.

-       Bu amaçla KOBİ’lerimizin bilgi, finans, personel eksikliğini azaltacak destek programları oluşturacağız.

-       Muhtelif zırhlı personel taşıyıcı araçlarından yüzlercesi iktidarımız döneminde envantere girmiş, bu platformlara ilişkin komuta kontrol, stabilize silah sistemleri üretilmiştir.

-       Uluslararası örgütlerdeki Türk uzman personel sayısını artıracağız.

-       Şu ana kadar 3.000 ASDEP personeli istihdam edilmiştir. Önümüzdeki dönemde 4.000 personelin daha istihdam edilmesi, mevzuat altyapısının ve belli bir aşamaya gelinen bilgi işlem altyapısının tamamlanmasıyla Progra­mın ülke çapında etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.

8.            KAMU PERSONELİ  (hiçbir yerde geçmiyor)

9.            SÖZLEŞMELİ PERSONEL  (3 yerde geçiyor)

-       300 bin sözleşmeli personeli memur kadrolarına atadık. Vekil olarak atanan yaklaşık 20 bin din görevlisini kadroya geçirdik.

-       2007 yılında geçici iş pozisyonlarında çalışmakta olan 214 bin kişiyi durumlarına göre sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel po­zisyonlarına geçirdik.

-       2017 yılında 4/C’li 20 bin geçici personeli 4/B’li sözleşmeli personel statüsüne geçirdik. 4/C Geçici Personel Statüsünü kaldırdık.

10.         ÖĞRETMEN (20 yerde geçiyor)

-       Öğretim elemanları, öğretmenler ile yükseköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için başörtüsü serbestisi getirdik.

-       Öğretmen istihdamını artırdık. 15 yılda 586 bin öğretmen ataması yaparak öğretmen sayısını 1 milyona çıkardık.

-       Son 16 yılda, örgün eğitimin tüm kademelerinde öğrenci sayısı yük­selmesine rağmen, ilk ve ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğren­ci sayısını 24’ten 16’ya düşürdük.

-       Engelli öğretmenlerimizi istihdama kattık. 3 bin 203 engelli kardeşi­mizin atamalarını gerçekleştirdik.

-       Sporun ve sporcunun her zaman yanında olma düsturuyla, milli spor­cularımızı da istihdama dahil ettik. Bu kapsamda 950 milli sporcumuzun öğretmen olarak atamasını gerçekleştirdik. Bu atamalarla, ülke genelin­deki norm kadro doluluk oranını yüzde 91’e yükseltmeyi başardık.

-       Mesleğe yeni başlayan bir öğretmenimiz 2002 yılında maaş ve ek ders ücreti ile birlikte toplam 635 TL gelir elde ederken; 2018 yılında aynı düzeydeki öğretmenimizin gelirini 3.836 TL’ye yükselttik.

-       Teknolojinin erişilebilirliğini yaygınlaştırmak için öğretmen ve öğ­rencilerimize 1,4 milyon adet tablet bilgisayar dağıttık.

-       Öğretmenlerimizin niteliklerini daha da iyileştireceğiz. “Öğret­menlik Meslek Kanunu’nu çıkaracağız.

-       Öğretmen yetiştiren üniversitelerimizle işbirliği halinde, öğretmen yetkinlik ve yeterliliklerinin geliştirilmesi çalışmalarına ivme kazandıra­cağız.

-       Öğretmen Akademileri koordinasyonunda başta üniversiteler ol­mak üzere ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılarak, öğretmenlerimize ihti­yaç duydukları nitelikli hizmet içi eğitim vereceğiz.

-       Eğitim fakülteleri ile öğretmen adayı yetiştiren diğer yükseköğretim kurumlarının ve formasyon programlarının öğrenci kontenjanlarını; öğ­retmen ihtiyacı ve projeksiyonlarını dikkate alarak belirleyeceğiz.

-       Yurt dışındaki gençlerimizin, insanlarımızın anadilini, kültürünü ve dinini yaşatmak için 2 binden fazla öğretmen ve din görevlisini yurt dı­şında görevlendirdik.

-       Yerinden öğretmen istihdamını sağlayacağız. Yerinden istihdam edi­len din görevlilerinin sayısını artıracağız.

11.         DİN GÖREVLİSİ (3 yerde geçiyor)

-       300 bin sözleşmeli personeli memur kadrolarına atadık. Vekil olarak atanan yaklaşık 20 bin din görevlisini kadroya geçirdik.

-       Yurt dışındaki gençlerimizin, insanlarımızın anadilini, kültürünü ve dinini yaşatmak için 2 binden fazla öğretmen ve din görevlisini yurt dı­şında görevlendirdik.

-       Yerinden öğretmen istihdamını sağlayacağız. Yerinden istihdam edi­len din görevlilerinin sayısını artıracağız.

12.          İKRAMİYE (3 yerde geçiyor):

-       Sendika üyesi kamu görevlilerine üç ayda bir toplu sözleşme ikrami­yesi ödenmesine imkân sağladık.

-       30 yıl üzeri hizmeti olan emeklilerin ikramiye ödemelerinde bu süre­lerin de dikkate alınmasını sağladık.

-       Bu kapsamda yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bay­ramlarında 1.000’er TL emekli ikramiyesi veriyoruz

 

3600 EK GÖSTERGE KONUSU:

Cumhurbaşkanı Sayın R. Tayyip Erdoğan’ın 24.05.2018 tarihli seçim beyannamesini açıkladığı toplantıda yaptığı  konuşmadan:

 

Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin, öğretmenlerimizin, hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerine 3 bin 600’e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği bu vesileyle gidermiş oluyoruz. Böylece ülkeleri ve milletleri için fedakarca çalışan bu kamu görevlilerimizin emeklilikte verdikleri hizmetlerin karşılığını alabilmelerini temin ediyoruz”. 

 Sayfayı Yazdır
Print Friendly / PDF
Sosyal Paylaşım
Google
Etiketler :
İsim Soyisim :
E-Mail :
UYARI : Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Uyarı
Güvenlik kodu :
Bu habere ilk yorumu siz yapın.
DİĞER HABERLER
Deftere Yaz
Ziyaretçi Defteri
Düşünce ve Önerilerinizi bizimle paylaşın.

Foother
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter RSS Sitemap
...
..
"Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | http://bask.org.tr/Tum Hakları Saklıdır. ©2002 - 2020
http://bagimsizyapiimarsen.org.tr/BASK http://bdvs.org.tr/BASK http://http://www.bagimsizhabersen.org.tr/index.php/ BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bagimsizegitimsen.org.tr/BASK http://www.bagimsizsaglik-sen.org.tr/ BASK http://www.bagimsizburosen.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK